Vi trenger en helhetlig politikk for storskala nullutslipp i trafikken. Global Kunnskap sender brev til de politiske partiene:

-Klimaendringene truer verdens matforsyning
-Flere hundrede milioner mennesker kan bli klimaflyktninger
-Norge må gjennomføre det grønne skiftet. Ressursene har vi, men vi mangler politisk styring

Klimaendringene utfordrer oss både politisk, moralsk og økonomisk.

Uansett hvilket ståsted vi har – om vi er politikere, bedriftsledere, arbeidstakere, pensjonister, foreldre eller skoleungdom – må vi ta inn over oss at klimatrusselen er den største trussel som vår sivilisasjon står overfor i dag.

Vi må alle gjøre valg om vi vil være en del av problemet eller av løsningen. De store beslutningene må tas politisk. Som enkeltmennesker kan vi påvirke politikerne og vi kan gjøre våre egne miljøvalg i hverdagen.

Norge og andre industriland må i løpet av få år ta steget fra fossil til fornybar energi. For Norge betyr et slikt mgrønt skifte en stor omstilling for næringslivet. Mange bedrifter som i dag er knyttet til oljerelatert virksomhet, må omstille. Myndighetene må bidra til at den store ekspertisen som er utvikler innenfor oljeteknologi, blir brukt til å skape nye og bærekraftige arbeidsplasser.

Global Kunnskap er en forening som inviterer alle interesserte til arbeid for å spre klimakunnskap med sikte på å øke forståelsen for klimautfordringene og ellers øve politisk påvirkning.

Vi må etterlyse politikere som står frem og ertydelige veivisere mot et grønt skifte.